Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Podpůrná léčba v onkologii 2003

Podpora výživy, léčba komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika

Obsah

Úvodní slovo pořadatele

 

VÝŽIVA ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH

Nutriční podpora onkologických nemocných (Miloslav Tomíška, Jiří Vorlíček)

Kdo je indikován k nutriční intervenci? (Milana Šachlová)

Enterotoxicita chemoterapie: patofyziologie, diagnostika a možnosti léčby (Bohuslav Melichar)

Zajištění nutrice při (chemo)radioterapii nádorů ORL oblasti pomocí perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) (Miloslav Pála, Petra Holečková, Pavel Vítek, David Hoskovec)

Naše první zkušenosti s perkutánní endoskopickou gastrostomií PEG (Ludmila Hynková, Petr Vlček, Vladimír Spurný, Renata Červená, Kristýna Zvoníčková, Jana Katolická, Dagmar Brančíková, Jiří Vokurka)

Enterální výživa u nemocných s nádorovým onemocněním - vlastní zkušenosti (Ivan Štefánek, Pavel Vodvářka, Pavla Mrázková, Dagmar Molendová, Igor Satinský)

Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii (Hana Hrstková, Zuzana Brázdová, Milan Bajer, Jindřich Fiala)

Nutriční podpora jako součást multimodální terapie karcinomu jícnu (František Novák, Milada Zemanová, Milan Hrubý, Gabriela Pazdrová, Jan Večeř, Alexandr Pazdro, Milan Smejkal)

Je obstipace u onkologicky nemocných problémem? (Zdeněk Bystřický)

Úzkostný a depresivní syndrom jako možná příčina poruch příjmu potravy u onkologických pacientů (Zuzana Spurná)

Zásady prevence vzniku pozdních komplikací spojených s příjmem potravy při radioterapii tumorů hlavy a krku (Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek)

 

DISKUSE O STRATEGII A TAKTICE LÉČBY ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ S NÍZKOU „LIFE EXPECTANCY“

Podmínky a parametry rozhodnutí o ukončení onkologické terapie u nemocných s nízkou „life expectancy“ (Pavel Vodvářka)

Pokyny pro stanovení strategie a taktiky léčby u nemocných s minimální „life expectancy“ (Zdeněk Bystřický)

Ukončení onkologické léčby z pohledu sestry (Eva Němcová)

K otázkám ukončení o onkologické léčby - etická problematika (Marta Munzarová)

 

LÉČBA INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ A PORUCH KRVETVORBY BĚHEM ONKOLOGICKÉ LÉČBY

Analýza infekčních epizod u intenzivně léčených pacientů s diagnózou akutní leukémie (Vít Procházka, Edgar Faber, Vít Gloger, Jana Zapletalová, Milan Kolář)

Imunologická liečba infekčných komplikácií u chorých s chronickou lymfocytovou leukémiou (Erika Švorcová, Štefan Raffáč1, Beata Beňová, Elena Tóthová, Marta Fričová, Tomáš Guman, Adriana Kafková)

„Jednorázová“ aplikace G-CSF po autologní transplantaci periferních kmenových buněk

u nemocných s maligním lymfomem - multicentrická prospektivní randomizovaná zaslepená studie (průběžné výsledky) (Romana Szotkowská, Edgar Faber, Marek Trněný, Roman Pytlík, Jiří Slabý, Eva Žikešová, Tomáš Kozák, Jana Zapletalová, Ludvík Raida, Tomáš Papajík, Ivana Marešová, Marie Trnková, Karel Indrák)

Mikrobiálna kontaminácia štepov krvotvorných kmeňových buniek počas autológnej transplantácie (Adriana Kafková, Elena Tóthová, Ján Rosocha, Marta Fričová, Tomáš Guman, Erika Švorcová, Natalia Štecová, Beata Beňová)

Nález Mycobacterium celatum u pacienta s karcinomem hrtanu - s plicní tuberkulózou v anamnéze (Dana Štembírková, Pavel Vodvářka, Dagmar Molendová, Zdeněk Vrba, Radek Nosál, Štefan Litomerický, Jarmila Kaustová)

Infekce dolních dýchacích cest u nemocných s bronchogenním karcinomem před a v průběhu léčby (Dagmar Molendová, Pavel Vodvářka, Ivan Štefánek, Milan Matuška, Roman Černohorský, Dana Štembírková)

Komplikácie hemostázy pri nádorových ochoreniach (Beata Beňová, Erika Švorcová, Tomáš Guman, Štefan Raffáč, Adriana Kafková, Maria Hulíková)

 

LÉČBA BOLESTI, KOMPLIKACÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY A PALIATIVNÍ LÉČBA

Koxiby v léčbě akutní pooperační bolesti - první klinické zkušenosti s preparátem Dynastat (Petr Jelínek, Jiřina Frgalová, Štěpán Rusín)

Paliativní léčba u pacientů s disseminovaným karcinomem ledviny - kvalita života (Dagmar Brančíková, Vladimír Spurný, Jana Katolická, Ludmila Hynková, Renata Červená, Petr Burkoň, Kristýna Zvoníčková, Dagmar Krákorová)

Perorální chemoterapie - její výhody, možnosti a použití (Jana Katolická, Dagmar Brančíková, Ludmila Hynková, Kristýna Zvoníčková, Petr Burkoň, Vladimír Spurný)

Časný relaps u pacientů s hodgkinovým lymfomem (Milan Matuška, Roman Černohorský, Maryla Mendreková, Pavel Vodvářka)

Ošetřování nemocných s rozsáhlými tumory v oblasti obličeje (Pavel Vodvářka)

Některé aspekty podpůrné léčby v dětské hematoonkologii (Tomáš Kuhn, Bohumír Blažek, Jaroslav Slaný)

Syndrom nádorového rozpadu u pacientů léčených pro Nehodgkinský maligní lymfom (Roman Černohorský, Milan Matuška, Maryla Mendreková, Pavel Vodvářka)

 

SOCIÁLNÍ PODPORA A KVALITA ŽIVOTA

Sociální práce na onkologii - úvod do problematiky (Pavel Vodvářka)

Kvalita života z pohledu klinických studií (Renata Kolářová)

 

GENETICKÉ ASPEKTY

Syndrom Li-Fraumeni (Věra Krutílková, Marie Trková, Roman Kodet, David Sumerauer, Michaela Nekolná, Eva Seemanová, Pavel Vodvářka, Lenka Foretová, Petr Goetz, Zdeněk Sedláček)

Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam (Pavlína Plevová, Anna Křepelová, Martina Papežová, Eva Sedláková, Romuald Čuřík, Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Josef Palas, Jan Novotný, Jan Nieslanik, Pavel Vodvářka, Jaroslav Horáček, Zdeněk Kolář)

 

RŮZNÉ

Management orofaryngeálního karcinomu na ORL klinice FNsP v Ostravě v letech 1995-2000 (Eva Mrázková, Radana Chmurová, Jiří Mrázek, Pavla Mrázková, Karel Matler)

Epidemiologie orofaryngeálního karcinomu v moravskoslezském kraji (Eva Mrázková, Karol Zeleník, Jiří Mrázek, Pavla Mrázková, Karel Matler)

Megace v léčbě anorexie a kachexie u onkologicky nemocných - výsledky sdíleného léčebného protokolu (E. Helmichová, P. Beneš, V. Benešová, J. Dvořák, M. Fridrichová, E. Hájek, M. Holíková, V. Spurný, M. Šafanda, M. Šachlová, M. Šmakal, V. Štadlman, J. Tajblová, M. Tomíška, P. Vodvářka)

 

Seznam autorůZPĚT na detail knihy