Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Obecná onkologie

Obsah

Úvod

 

1. RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK NÁDORŮ

1.1. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem (Jindřich Fiala)

1.2. Genetické vlivy podmiňující vznik nádorů (Lenka Foretová)

2. HISTOPATOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA MALIGNÍCH CHOROB (Pavel Fabian, Marek Svoboda, Rudolf Nenutil)

2.1. Metody práce onkopatologie

2.2. Patomorfologické vyšetření

2.3. Některé specializované postupy užívané v onkopatologii

2.4. Diferenciální diagnostika nádorů neznámého origa

2.5. Možné zdroje chyb v histopatologické diagnostice

3. SYSTÉMOVÉ A PARANEOPLASTICKÉ PROJEVY MALIGNÍCH ONEMOCNĚNÍ (Zdeněk Adam, Otakar Bednařík, Jiří Vorlíček, Luděk Pour, Marta Krejčí)

3.1. Obecné (paraneoplastické) příznaky maligních chorob

3.2. Hematologické paraneoplastické projevy maligních chorob a angiopatie souvisící s nádory

3.3. Neurologické paraneoplastické projevy

3.4. Muskuloskeletální paraneoplastické projevy

3.5. Paraneoplastické endokrinopatie

3.6. Revmatologické příznaky maligních chorob

3.7. Kožní paraneoplastické projevy

3.8. Renální projevy paraneoplastického syndromu

3.9. Kardiologické a oběhové projevy maligních nádorů

3.10. Projevy nejčastějších maligních onemocnění podle orgánového uložení

4. NÁDOROVÉ MARKERY (Tomáš Büchler, Aleš Čermák)

4.1. Základní biologické a technické informace

4.2. Stanovení markerů

4.3. Bližší informace o použití jednotlivých markerů

5. SEKUNDÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PREVENCE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ (Tomáš Büchler)

5.1. Definice pojmů a obecné informace o prevenci maligních chorob

5.2. Teoretické podklady pro onkologické preventivní kontroly

5.3. Karcinom prsu

5.4. Karcinom konečníku a tlustého střeva

5.5. Karcinom prostaty

5.6. Karcinom plic

5.7. Karcinom děložního hrdla

5.8. Karcinom endometria

5.9. Karcinom vaječníků

5.10. Testikulární nádory

5.11. Maligní melanom a nemelanomové nádory kůže

5.12. Vyhláška 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

5.13. Shrnutí informací o sekundární prevenci

6. OBECNÉ PRINCIPY LÉČBY NÁDOROVÉ NEMOCI (Zdeněk Adam, Otakar Bednařík, Luděk Pour, Jiří Vorlíček, Marta Krejčí)

6.1. Definice pojmů

6.2. Význam stanovení přesné diagnózy

6.3. Interdisciplinární léčebné koncepty

6.4. Sledování po léčbě

6.5. Definice velikosti nádoru a principy hodnocení léčebných odpovědí a nežádoucích účinků (toxicity) léčby

6.6. Základy TNM klasifikace

6.7. Další faktory ovlivňující účinnost protinádorové léčby

7. VOLBA DIAGNOSTICKÉHO A LÉČEBNÉHO POSTUPU A ÚLOHA LÉČEBNÝCH DOPORUČENÍ (Zdeněk Adam, Otakar Bednařík, Jiří Vorlíček, Marta Krejčí, Luděk Pour)

7.1. Volba léčby dle diagnózy, klinického stadia a prognostických faktorů

7.2. Stanovení optimální léčby

7.3. Léčebná doporučení pro diagnostiku a léčbu

8. CHIRURGICKÉ POSTUPY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ (Vuk Fait)

8.1. Diagnostické chirurgické výkony

8.2. Profylaktické operace předcházející manifestnímu nádorovému onemocnění

8.3. Kurativní chirurgické výkony u nepokročilých nádorů

8.4. Chirurgické metody u pokročilých nádorů a další léčebné modality

8.5. Paliativní chirurgická léčba

8.6. Nutnost specializace operatéra na léčbu nádorů - obor onkochirurgie

9. RADIOTERAPIE (Ludmila Hynková, Hana Doleželová, Pavel Šlampa)

9.1. Základní rozdělení radioterapie

9.2. Klinická aplikace radioterapie

9.3. Kombinace radioterapie s dalšími léčebnými modalitami

9.4. Zdroje záření v radioterapii

9.5. Algoritmus léčby zářením

9.6. Frakcionace

9.7. Nežádoucí účinky radioterapie

9.8. Biologický účinek záření

10. PROTINÁDOROVÁ CHEMOTERAPIE (Zdeněk Adam, Otakar Bednařík, Jiří Vorlíček, Marta Krejčí, Luděk Pour)

10.1. Definice hlavních skupin léků s protinádorovým účinkem

10.2. Farmakokinetika cytostatik a léků obecně

10.3. Alkylační cytostatika

10.4. Antimetabolity

10.5. Protinádorová antibiotika

10.6. Rostlinné alkaloidy

10.7. Cytostatika nezařazená do uvedených skupin

10.8. Antidota a protektiva

10.9. Další protinádorové léky

10.10. Shrnutí nežádoucích účinků cytostatik u dospělých

11. HORMONÁLNÍ PROTINÁDOROVÁ LÉČBA (Katarína Petráková, Rostislav Vyzula)

11.1. Antiestrogeny

11.2. Inhibitory aromatázy

11.3. Gestageny

11.4. Agonisté gonadoliberinů

11.5. Antiandrogeny

11.6. Estrogeny

11.7. Androgeny

11.8. Kortikosteroidy

12. CÍLENÁ LÉČBA V HEMATOONKOLOGII, NOVÉ LÉKY (Marta Krejčí, Jana Halámková, Zdeněk Adam, Jiří Mayer)

12.1. Monoklonální protilátky

12.2. Inhibitory tyrosinkináz

12.3. Inhibitory proteasomu

12.4. Imunomodulační látky

13. HEMATOPOETICKÉ RŮSTOVÉ FAKTORY (Marta Krejčí, Jiří Mayer)

14. CÍLENÁ LÉČBA V ONKOLOGII SOLIDNÍCH NÁDORŮ (Jana Halámková, Jiří Tomášek, Igor Kiss, Jiří Vorlíček)

14.1. Monoklonální protilátky

14.2. Inhibitory tyrosinkináz

14.3. Inhibitory mTOR

14.4. Antiangiogenní léčba

14.5. Léčiva se zvláštním mechanismem účinku

15. FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA KOSTNÍ NÁDOROVÉ CHOROBY (Luděk Pour)

16. PORUCHY KOAGULACE A ZÁKLADNÍ PRINCIPY HEMOTERAPIE V ONKOLOGII (Jan Blatný, Miroslav Penka, Miloslava Matýšková)

16.1. Patofyziologie změn koagulace při nádorovém onemocnění

16.2. Diagnostika poruch krevního srážení

16.3. Trombotická diatéza u onkologicky nemocných

16.4. Krvácivá diatéza způsobená nedostatkem destiček

16.5. Hemoragická diatéza způsobená získanou trombocytopatií

16.6. Krvácivá diatéza způsobená změnou aktivity koagulačních faktorů

16.7. Cirkulující inhibitory koagulace a antikoagulancia

16.8. Základní informace o transfúzních přípravcích a krevních derivátech

16.9. Indikace a volba transfúzního přípravku

17. REOLOGICKÉ PORUCHY V ONKOLOGII (Zdeněk Kořístek)

17.1. Syndrom leukostázy

17.2. Syndrom hyperviskozity

18. PALIATIVNÍ PÉČE V ONKOLOGII (Ondřej Sláma, Jiří Vorlíček)

18.1. Vztah podpůrné a paliativní péče

18.2. Dějiny pojmů hospic a paliativní péče

18.3. Komunikace v paliativní péči

18.4. Základní principy paliativní medicíny

18.5. Některé klinické situace spojené s pokročilým onkologickým onemocněním a možnosti jejich řešení

18.6. Organizační formy paliativní péče

19. NEVOLNOST A ZVRACENÍ PO PROTINÁDOROVÉ LÉČBĚ (Miroslav Tomíška, Jiří Vorlíček)

19.1. Charakteristika zvracení po protinádorové léčbě

19.2. Léčba nevolnosti a zvracení po protinádorové terapii

20. METABOLICKÉ KOMPLIKACE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (Miroslav Tomíška)

20.1. Hyperkalcémie

20.2. Hyperurikémie

20.3. Syndrom nádorového rozpadu

20.4. Laktátová acidóza

20.5. Hyperamonémie

20.6. Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

21. LÉČBA BOLESTI (Zdeněk Adam, Pavel Ševčík, Zuzana Adamová)

21.1. Neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti

21.2. Dělení bolesti podle mechanismu jejího vzniku a délky trvání

21.3. Obecná pravidla diagnostiky příčin bolesti a její léčby

21.4. Neopioidní analgetika

21.5. Opioidní analgetika

21.6. Doplňující medikace při léčbě bolesti

21.7. Analgosedace při krátkodobých výkonech

22. ORTOPEDICKÉ KOMPLIKACE MALIGNÍCH CHOROB (Richard Chaloupka)

22.1. Patologická fraktura

22.2. Syndrom míšní komprese

23. SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY (Miroslav Tomíška, Marcela Tomíšková)

23.1. Příčiny a klinický obraz

23.2. Diagnostika

23.3. Terapie a prognóza

24. LÉČENÍ MALIGNÍCH VÝPOTKŮ V TĚLNÍCH DUTINÁCH (Miroslav Tomíška, Marcela Tomíšková, Tomáš Büchler)

24.1. Obecná charakteristika výpotků

24.2. Maligní pleurální výpotek

24.3. Maligní ascites

24.4. Maligní perikardiální výpotek

25. PSYCHOLOGICKÝ NÁHLED NA PROBLÉMY ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ A OŠETŘUJÍCÍHO TÝMU (Libuše Kalvodová)

25.1. Osobnost onkologického pacienta

25.2. Komunikace s onkologickým pacientem

25.3. Onkologický pacient a jeho blízcí

25.4. Psychologické intervence při léčbě onkologického pacienta

25.5. Kvalita života onkologického pacienta jako součást léčby

25.6. Psychologická podpora týmu zdravotníků na onkologii

25.7. Autentická vyprávění nemocných s komentářem psychologa

26. ZHOUBNÉ NÁDORY A REPRODUKCE. METRORAGIE PŘI TROMBOCYTOPENII ČI KOAGULOPATII (Lenka Šmardová, Martin Huser, Igor Crha)

26.1. Reprodukce muže

26.2. Reprodukce ženy

26.3. Gynekologické krvácení při trombocytopenii a koagulopatii

27. NUTRIČNÍ PODPORA ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH (Miroslav Tomíška, Marcela Tomíšková, Jiří Vorlíček)

27.1. Nádorová malnutrice

27.2. Nutriční podpora onkologických nemocných

27.3. Farmakologická léčba nádorové kachexie

28. LÉČBA INFEKCÍ U NEMOCNÝCH S MALIGNÍMI CHOROBAMI

28.1. Obecné informace o infekcích u pacientů s maligními chorobami (Milan Navrátil, Miroslav Tomíška, Zdeněk Adam)

28.2. Sepse a septický šok (Milan Navrátil, Miroslav Tomíška, Zdeněk Adam)

28.3. Febrilní neutropenie (Zdeněk Ráčil, Barbora Weinbergerová, Iva Kocmanová, Jiří Mayer)

28.4. Mykotické infekce (Zdeněk Ráčil, Barbora Weinbergerová, Iva Kocmanová, Jiří Mayer)

28.5. Pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci (carinii) (Zdeněk Ráčil, Barbora Weinbergerová, Iva Kocmanová, Jiří Mayer)

28.6. Virové infekce (Zdeněk Ráčil, Barbora Weinbergerová, Iva Kocmanová, Jiří Mayer)

29. ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA A ONKOLOGIE (Vojtěch Mornstein)

30. STATISTICKÉ ÚDAJE O NOVOTVARECH V ČR (Ladislav Dušek, Jan Mužík, Jana Koptíková)

30.1. Souhrn onkologické statistiky

30.2. Epidemiologické charakteristiky

30.3. Evidence novotvarů v ČR a ve světě

30.4. Trendy nádorové incidence a prevalence v ČR

30.5. Srovnání ČR a některých zemí u vybraných nádorů

30.6. Výskyt novotvarů mízní a krvetvorné tkáně

31. SÍŤ KOMPLEXNÍCH ONKOLOGICKÝCH CENTER ČR (Jiří Vorlíček, Jiří Fínek, Ladislav Dušek, Martin Komenda)

 

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy