Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Všeobecné praktické lékařství

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Obsah

OBECNÁ ČÁST

1. Úvod (Bohumil Seifert)

2. Primární péče

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk Býma)

2.3. Poskytovatelé primární péče (Jiří Holub)

2.4. Domácí péče (Eva Marková, Blanka Misconiová)

2.5. Primární péče v Evropě a ve světě (Bohumil Seifert)

2.6. Programy Světové zdravotnické organizace a jejich realizace v rámci primární péče (Alena Šteflová)

3. Demografická charakteristika České republiky (Jiří Holub)

4. Zdravotní stav obyvatelstva (Jiří Holub)

5. Všeobecné praktické lékařství

5.1. Všeobecné praktické lékařství, defi nice a charakteristika (Bohumil Seifert)

5.2. Všeobecné praktické lékařství jako akademický obor (Bohumil Seifert)

5.3. Specializační příprava ve všeobecném praktickém lékařství (Josef Štolfa)

5.4. Možnosti celoživotního profesního rozvoje všeobecného praktického lékaře (Bohumil Seifert)

5.5. Mezinárodní organizace všeobecných praktických a rodinných lékařů (Václav Beneš)

5.6. Mladí praktičtí lékaři (Norbert Král)

6. Všeobecná praxe

6.1. Založení a vedení soukromé lékařské praxe v České republice (Cyril Mucha)

6.2. Vybrané problémy spojené s vlastnictvím nestátního zdravotnického zařízení (Adam Doležal, Jakub Uher)

6.3. Rozsah služeb poskytovaných ve všeobecné praxi (Jáchym Bednář, Bohumil Seifert)

6.4. Vedení zdravotnické dokumentace (Bohumil Seifert)

6.5. Využití informačních technologií ve všeobecné praxi (Cyril Mucha)

6.6. Zdravotní sestra ve všeobecné praxi (Jana Vojtíšková)

6.7. Optimalizace průchodu pacientů všeobecnou praxí (Bohumil Seifert)

6.8. Právní aspekty poskytování zdravotní péče ve všeobecných praxích (Jitka Stolínová, Jolana Těšinová)

6.9. Zvláštnosti poskytování zdravotní péče cizincům (Jáchym Bednář, Václav Beneš)

6.10. Etika a morálka (Josef Kořenek, Jiří Šimek)

7. Klinické přístupy ve všeobecném praktickém lékařství

7.1. Klinické přístupy praktického lékaře (Bohumil Seifert)

7.2. Konzultace praktického lékaře (Bohumil Seifert)

7.3. Komunikace s pacientem a jeho rodinou (Radkin Honzák)

7.4. Cesta k diagnóze (Jaroslava Laňková)

7.5. Terapeutické volby a základní léčebné přístupy (Jaroslava Laňková, Bohumil Seifert)

7.6. Mezioborová spolupráce (Jana Vojtíšková)

7.7. Lékařská první pomoc a neodkladná resuscitace (Rudolf Červený)

7.8. Péče o pacienty s chronickým onemocněním (Bohumil Seifert, Petr Zeman)

7.9. Psychiatrická problematika v ordinaci praktického lékaře (Jaroslava Laňková)

7.10. Zvláštnosti péče o seniory (Iva Holmerová)

7.11. Zvláštnosti péče o děti a dorost (Věra Ševčíková)

7.12. Posudková činnost praktického lékaře (Jan Boháč)

7.13. Pracovnělékařské služby (Otto Herber, Ján Moravík)

8. Nejčastější symptomy a jejich řešení v praxi

8.1. Hodnocení symptomů (Jaroslava Laňková, Bohumil Seifert)

8.2. Přehled nejběžnějších syndromů (Jaroslava Laňková, Bohumil Seifert)

9. Prevence a podpora zdraví

9.1. Sebepéče (Jaroslava Laňková)

9.2. Způsoby a možnosti zdravotní výchovy v populaci (Jaroslava Laňková)

9.3. Jak motivovat k sebepéči a prevenci (Jaroslava Laňková)

9.4. Zdravotní výchova ve všeobecné praxi (Jaroslava Laňková)

9.5. Prevence ve všeobecné praxi (Václav Beneš, Otto Herber, Bohumil Seifert)

10. Kvalita poskytované péče a bezpečí pacientů (Bohumil Seifert)

10.1. Systematické nástroje rozvoje kvality

10.2. Motivace pro celoživotní profesní rozvoj všeobecného praktického lékaře

10.3. Spokojenost pacientů jako indikátor kvality

10.4. Pochybení ve všeobecné praxi

10.5. Akreditace v primární péči (Petr Struk, Bohumil Seifert)

11. Věda a výzkum ve všeobecném praktickém lékařství (Bohumil Seifert)

11.1. Výzkum ve všeobecném praktickém lékařství

11.2. Medicína založená na důkazech

11.3. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy (Svatopluk Býma)

12. Poselství ze všeobecné praxe (Václav Beneš, Bohumil Seifert)

 

SPECIÁLNÍ ČÁST - PŘÍLOHA / Doporučené diagnostické a léčebné postupy

pro všeobecné praktické lékaře

Autorský kolektiv

Poděkování

Úvod

Kardiovaskulární problematika

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Ischemická choroba srdeční

Chronické srdeční selhání

Ischemická choroba dolních končetin

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce

Diagnostika a terapie mužské erektilní dysfunkce - novelizace 2012

Chronická žilní onemocnění

Pneumologická problematika

Asthma bronchiale

Chronická obstrukční plicní nemoc

Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře

Metabolická onemocnění

Dyslipidemie

Funkční poruchy štítné žlázy

Metabolický syndrom - diagnostika a léčba

Obezita

Osteoporóza

Prediabetes

Diabetes mellitus

Bolestivé stavy

Bolesti hlavy

Bolesti pohybového aparátu - mimokloubní revmatismy

Bolesti zad - vertebrogenní algický syndrom

Bolest

Další důležité stavy a choroby

Péče o alergického pacienta v ordinaci VPL

Deprese

Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích pro praktické lékaře

Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění

Gastroenterologie

Geriatrie

Laboratorní metody

Náhlé příhody břišní

Obecné preventivní a vyhledávací postupy u nádorových onemocnění v primární péči

Očkování v ordinaci praktického lékaře, profylaxe malárie a cestovních průjmů

Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci

Racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí

Standard softwaru pro ordinaci VPL

Základy nefrologie

Závrativé stavy

RejstříkZPĚT na detail knihy