Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc

Obsah

Autorský kolektiv

Předmluva

 

I. MOZEK A MYSL: ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ A KONSTRUKCE SVĚTA

 

1. Strukturální a funkční architektura mozku (Jiří Horáček, Ladislav Kesner)

Stavební kameny: strukturální a funkční komponenty mozku

Mozek jako síť

Sítě a jejich vlastnosti (grafy)

Záhadná DMN a alternování v trojjediné síti

Realita jako výsledek honu za predikční chybou

Shrnutí

 

2. Svět otištěný do paměťových stop (Aleš Stuchlík)

Úvod do učení a paměti

Paměťová stopa (engram)

Paměťové procesy

Synapse a synaptická plasticita

Synaptická plasticita

Dlouhodobá potenciace

Dlouhodobá deprese

Dlouhodobá potenciace a vztah k učení a paměti

Shrnutí

 

3. Reprezentace prostoru v mozku (Tereza Nekovářová, Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková)

Prostorová kognice a její mechanismy

Kognitivní mapa

Typy navigace

Geometrie prostoru

Metody zkoumání

Hipokampus jako kognitivní mapa

Buněčné mechanismy prostorové kognice

Hipokampus a epizodická paměť

Neuronální základy prostorové kognice u lidí

Poruchy prostorové kognice u neuropsychiatrických onemocnění

Závěr

 

4. Jak mozek měří čas (Tereza Nekovářová, Kateřina Sedláková, Iveta Fajnerová)

Čas

Neurobiologické mechanismy časové percepce

Psychofarmakologie časové percepce

Metody studia časové kognice

Časová kognice a emoce

Individuální rozdíly v subjektivním časování

Ontogenetický vývoj časové kognice

Časová kognice a neuropsychiatrická onemocnění

Čas a prostor

Závěr

 

5. Lokalizace, neuronální mechanismy a meziúrovňová explanace ve filozofii neurovědy (Marek Havlík)

Stručná historie lokalizace

Iluze naivní lokalizace

Sofistikovaná lokalizace

Sofistikovaná lokalizace neurálních mechanismů

Redukce a meziúrovňová explanace

 

II. VNÍMÁNÍ A CHOVÁNÍ

 

6. Čich: znovuobjevený smysl (Lenka Martinec Nováková)

Jak je vůbec možné, že něco cítíme?

Jak jsme pro čichové vnímání vybaveni?

Od molekuly pachové látky k elektrickému signálu

 

7. Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost (Lenka Martinec Nováková)

Trigeminální vnímání v kostce

Příjemnost pachů: od vlastností molekul k emočnímu prožitku

Shrnutí a další směřování

 

8. Lidský mozek a sex (Zlatko Pastor)

Evoluce a neurohumorální regulace lidské sexuality

Sexuální diferenciace mozku, pohlavní identita a orientace

Funkční neuroanatomie mozku a sexuální chování

Mozek, hormony a sex

Jak vypadá normální sexuální zážitek?

Mozek a ženský orgasmus

Co je v sexu normální?

Jak se měří sexuální vzrušení?

Co nás ještě čeká?

 

9. (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality (Kateřina Klapilová, Renáta Androvičová, Klára Bártová, Jakub Binter, Lucie Krejčová, Jitka Lindová, Denisa Průšová, Timothy Wells, Tereza Zikánová, Jaroslava Varella Valentova)

Co je evoluční sexuologie

Příklady uplatnění evolučního přístupu u sexuologických témat

Závěr

 

10. Sexuální imprinting v komparativní perspektivě (Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček)

Rodičovský imprinting

Sexuální imprinting

Závěr

 

11. Partnerské preference a reálný výběr partnera (Radka Kučerová, Jan Havlíček)

Výběr partnera z evoluční perspektivy

Preference při výběru partnera

Reálný výběr partnera

Partnerské preference vs. výběr partnera

Shrnutí a další směr bádání

 

12. Ranní ptáče dál doskáče… Ale co sovy? (Denisa Janečková, Kamila Weissová, Eva Fárková, Karolina Veldová, Monika Lišková, Daniela Dudysová, Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Zdeňka Bendová)

Cirkadiánní rytmy

Cirkadiánní systém a jeho organizace

Cirkadiánní preference neboli chronotypy

Rozdílný život ranních ptáčat a nočních sov

Chronotyp jako porucha? Co s tím?

Jak se naučit žít se svým chronotypem?

 

13. Sny ve zdraví a nemoci (Jitka Bušková)

Definice snů

Historický pohled

Současný pohled na neurobiologii snění

Sny v psychiatrii

Sny v neurologii

Další směřování

 

III. JÁ A SPOLEČNOST

 

14. Ukradené myšlenky a ovládané ruce: anomální prožívání vlastního já a jeho činů (Eva Kozáková, Ondřej Havlíček, Ondřej Bečev)

Podivuhodné případy narušeného vnímání já

Teorie

Bayesovský přístup a prediktivní zpracování

Budoucnost výzkumu poruch jáství v NUDZ a ve světě

 

15. Sociální mozek a teorie mysli: neurobiologie, vývoj a patologie (Tereza Nekovářová, Iveta Fajnerová, Eva Kozáková, Julija Zajceva)

Teorie mysli v ontogenezi

Metody vyšetření teorie mysli

Teorie mysli a její neuronální základy

Teorie mysli u neuropsychiatrických nemocí: klinické souvislosti a každodenní důsledky

Teorie mysli ve fylogenezi

Cílesměrné chování

Závěr

 

16. Empatický mozek a mysl (Ladislav Kesner, Jiří Horáček)

Co je to empatie a kde se vzala?

Empatie v sociální a afektivní neurovědě

Modulace empatické odpovědi a interindividuální variabilita

Atypická empatická odpověď a psychopatologie (empatie v psychiatrii a psychoterapii)

Empatie a prožitek umění

Empatie a její opak: negativní sociální emoce

Empatie, altruismus a morální smysl

Závěr: perspektivy výzkumu empatie

 

17. Morální mysl a smysl (David Krámský)

Morální smysl

Morální mysl

Morální dilema - užitek pro většinu, nebo univerzální pravidlo?

Postkonvenční koncept morálky jako filozofický koncept morální mysli

Shrnutí aneb čest a odvaha jako úhelný kámen morálního jednání

 

18. Umění a (neuro)věda (Cyril Höschl, Filip Španiel)

Sociální mozek

Vnímání

Krása

Dekonstrukce výtvarného umění a hudby ve 20. století

Hudba a jazyk

Zrcadlové buňky a hra

Shrnutí

 

19. Obraz, mysl, mozek: experimenty s vnímáním umění (Dominika Grygarová, Petr Adámek, Ladislav Kesner)

Výzkumy s pomocí eye-trackingu

Výzkumy s pomocí neurozobrazovacích metod (fMRI, EEG, MEG)

Současné pohledy na neurální podklady prožitku umění

Limity a perspektivy experimentálních přístupů k vnímání umění

Výzkum vizuálního a estetického vnímání psychiatrických pacientů

Výzkum vnímání a odpovědi na obrazy

 

IV. K PODSTATĚ DUŠEVNÍCH PORUCH

 

20. Šílenství, psychóza a schizofrenie: rozštěpená mysl, nebo porucha integrace? (Pavel Mohr)

Duševní zdraví a choroby duše

Psychotický svět

Kontinuum psychotických prožitků

Skupina schizofrenií

Co je po jméně?

 

21. Příspěvek neurovědy k pochopení tisícileté nemoci - hysterie (Tomáš Kašpárek)

Co je hysterie?

Kulturní podmíněnost hysterie

Hysterie ve 20. století

Hysterie v současných diagnostických systémech

Příčiny hysterie

Neurověda a hysterie

Závěr

 

22. Evoluční původ fobií ze zvířat (Eva Landová, Silvie Rádlová, Jakub Polák, Daniel Frynta)

Původ strachu

Přednostní zpracování emočně laděných stimulů

Když se strach vymkne kontrole

Fobie ze zvířat

Zvířecí zabijáci

Role prefrontální mozkové kůry a dalších oblastí při regulaci strachu z hadů a při vzniku specifických fobií

Krása, strach a odpor

 

23. Oční pohyby u psychiatrických pacientů (Pavel Kozelka, Jiří Lukavský)

Druhy očních pohybů

Záznam očních pohybů

Oční pohyby a schizofrenie

Oční pohyby a poruchy nálady

Oční pohyby a obsedantně-kompulsivní porucha

Oční pohyby a Alzheimerova nemoc

Závěrem

 

24. Pamatujeme na ty, kteří si pamatovat nemohou - časná diagnostika Alzheimerovy nemoci (Aleš Bartoš)

Mluvme stejným jazykem

Epidemiologie Alzheimerovy nemoci

Jak se projevuje Alzheimerova nemoc?

Jak se pozná Alzheimerova nemoc?

K čemu je dobrá správná a včasná diagnostika Alzheimerovy nemoci?

Poruchu paměti a dalších poznávacích funkcí je třeba potvrdit

Známky Alzheimerovy nemoci prokázané pomocnými vyšetřovacími metodami

Závěr

 

25. Experimentální přístupy k Alzheimerově nemoci (Jan Říčný, Zdeňka Krištofiková, Michala Kolářová, Tomáš Petrásek)

Alzheimerova nemoc

Teorie vzniku Alzheimerovy nemoci

Biologické modely Alzheimerovy nemoci

Terapie Alzheimerovy nemoci

 

26. Evokovaný potenciál P50 jako vodítko k alternativní farmakoterapii schizofrenie (Přemysl Vlček)

Využití EEG v psychiatrii

Evokované potenciály

Evokovaný potenciál P50 a jeho vztah k farmakoterapii schizofrenie

Evokovaný potenciál P50 a jeho ovlivnění léčivy

Závěrem

 

27. Stručná historie psychoterapie: od kořenů k hodnocení aktivity mozku (Markéta Fialová)

Historie psychoterapie

Rozdělení psychoterapie

Co je to psychoterapie

Obecně účinné faktory psychoterapie

Výzkum v psychoterapii

Závěrem

 

28. Naplňuje současná neurověda Freudův sen o vědecké psychologii? (Michaela Viktorinová)

Freudův dávný sen o vědecké psychologii

Neuropsychoanalytický přístup

Proč integrovat?

Přínos afektivní neurovědy pro porozumění dynamice truchlení a deprese: K čemu slouží smutek?

Přínos neurobiologického výzkumu paměti: Lze věřit traumatickým vzpomínkám?

Vzájemný dialog a výhled do budoucna

 

V. DUŠEVNÍ PORUCHY A SPOLEČNOST

 

29. Sebevražednost v České republice a strategie její prevence (Jitka Prajsová, Miroslav Grznár)

Epidemiologie sebevražednosti

Strategie prevence sebevražednosti

Závěr

 

30. Násilné projevy ve zdraví a při duševních poruchách (Jan Volavka)

Kořeny násilí: Přirozenost, nebo výchova?

Faktory prostředí

Pohlaví a věk pachatelů násilné trestné činnosti v obecné populaci a mezi pacienty trpícími mentální poruchou

Alkohol, drogy a násilí

Násilí a duševní poruchy

Shrnutí a závěry

 

31. Epidemiologie úzkostných poruch v dospělé populaci České republiky (Petr Winkler, Ladislav Csémy)

Diagnostika a terminologie

Výskyt úzkostných poruch ve světě

Výskyt úzkostných poruch v ČR

Úzkostné poruchy ve studii Psychiatrického centra Praha

Závěry

 

32. Vliv věku a vzdělání na kognitivní funkce seniorů a důsledky pro časnou diagnostiku kognitivních poruch (Miloslav Kopeček)

Kognitivní funkce

Normy

Nejsou normy jako normy

Hranice mezi přirozeným a patologickým úbytkem kognice

Česká normativní studie kognitivních funkcí

Paměť

Vliv věku na kognitivní testy kognitivně zdravých seniorů

Psychomotorické tempo a stárnutí

Vliv vzdělání na přirozený úbytek kognitivních funkcí

Kognitivní rezerva

Klinické jednotky kognitivních poruch ve stáří a jejich diagnostika

Příspěvek dlouhodobých normativních dat pro časnou diagnostiku kognitivních poruch

 

33. Užívání návykových látek a problematika závislosti (Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová)

Dopady užívání návykových látek a závislost

Léčba závislosti v kontextu drogové politiky

Míra užívání návykových látek v České republice

Užívání návykových látek v dospělé populaci

Problémové užívání drog

Mezinárodní srovnání

Závěrem

 

34. Výsledky Apolinářského programu pro léčbu žen závislých na alkoholu (Ladislav Csémy, Olga Pecinovská, Jiří Heller, Lenka Přikrylová, Petr Popov, Zuzana Dvořáková)

Koho jsme ve výzkumu sledovali a jak výzkum probíhal

Jak byla léčba úspěšná

Prediktory úspěchu

Kontext úspěchu léčby z pohledu pacientek

Co pro nás výsledky výzkumu znamenají

Závěrem

 

VI. ZA HRANICE MYSLI A MOZKU

 

35. Psychedelická zkušenost a její význam v psychiatrii (Rita Kočárová, Filip Tylš)

Psychedelika a změněné stavy vědomí

Psychedelický výzkum

Faktory ovlivňující charakter intoxikace

Psychedelická psychoterapie

Závěr

 

36. Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch (Iveta Fajnerová, Tereza Nekovářová, Jakub Binter, Kateřina Klapilová)

Imerze, teleprezence a tělesný obraz ve virtuálním světě

Nácvik komplexních dovedností - velký přínos a malá rizika při použití virtuální reality

Od testování k terapii kognitivních funkcí

Zvířata ve virtuální realitě

Realita pod vlivem návykových a psychoaktivních látek

Od hry k závislosti

Virtuální postavy, socializace a sexuální deviace

Sociální dovednosti a komunikace ve virtuálním světě

Závěr

 

37. Kanabis - náš problémový souputník aneb co o něm dnes vlastně všechno víme? (Tomáš Páleníček, Jiří Horáček)

Konopí a složení pryskyřice

Kanabinoidní systém v organismu

Akutní a dlouhodobé účinky kanabisu

Epidemiologie - užívání kanabisu ve zdravé populaci a populaci nemocných

Kanabis a psychóza

Kanabis a afektivní stavy

Medicinální konopí a terapeutické využití kanabinoidů

Kanabis a řízení motorových vozidel

Závěr

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy