Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy vývoje řeči

Obsah

1. Vývoj komunikace

2. Anatomie a fyziologie struktur a procesů v CNS, které se podílejí na vývoji a realizaci řečové komunikace

2.1. Centrální nervový systém

2.2. Artikulační a fonační orgány

2.3. Centrální sluchové procesy

3. Jazykovědná hlediska

3.1. Fonetika

3.2. Fonologie

3.3. Morfologie

34. Gramatika

3.5. Sémantika a pragmatika

4. Fyziologický vývoj řeči

5. Vývojové poruchy řeči - obecná část

5.1. Klasifikace vývojových poruch řeči

5.2. Etiologie a genetika u vývojových poruch řeči

5.3. Mezioborový pohled na poruchy vývoje řeči

5.4. Diagnostika vývojových poruch řeči

5.5. Terapie vývojových poruch řeči

6. Vývojové poruchy řeči - speciální část

6.1. Prostý opožděný vývoj řeči

6.2. Vývojová dysfázie

6.3. Vývojová dysartrie, dyspraxie a kombinované formy postižení

6.4. Vvývojová porucha artikulace - dyslalie

6.5. Pervazivní vývojové poruchy řeči

6.6. Poruchy řeči u dětí s postižením dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální

7. Hodnocení disability (WHO) a medicínsko-sociální hlediska

Abstract

Souhrn

Zkratky

Přílohy

RejstříkZPĚT na detail knihy