Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Všeobecné praktické lékařství

Třetí, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

OBECNÁ ČÁST / Všeobecné praktické lékařství

 

1. Úvod

2. Všeobecné praktické lékařství

2.1. Všeobecné praktické lékařství, definice a charakteristika

2.2. Teoretická východiska všeobecného praktického lékařství

2.3. Všeobecný praktický lékař

2.4. Historie praktického lékařství v českých zemích

2.5. Všeobecné praktické lékařství v České republice

2.6. Perspektivy všeobecného praktického lékařství v ČR

2.7. Všeobecné praktické lékařství jako akademický obor

2.8. Specializační příprava ve všeobecném praktickém lékařství

2.9. Celoživotní profesionální rozvoj všeobecného praktického lékaře

3. Organizace praktických lékařů

3.1. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

3.2. Sdružení praktických lékařů ČR

3.3. Mladí praktici, z. s.

3.4. Mezinárodní organizace praktických lékařů

4. Primární péče

4.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému

4.2. Poskytovatelé primární péče

4.3. Domácí péče

4.4. Primární péče v Evropě a ve světě

4.5. Programy Světové zdravotnické organizace a jejich realizace v rámci primární péče

5. Všeobecná praxe

5.1. Založení a vedení soukromé lékařské praxe v České republice

5.2. Vybrané problémy spojené s vlastnictvím nestátního zdravotnického zařízení

5.3. Služby poskytované ve všeobecné praxi

5.4. Vedení zdravotnické dokumentace

5.5. Využití informačních technologií ve všeobecné praxi

5.6. Zdravotní sestra ve všeobecném praktickém lékařství

5.7. Optimalizace průchodu pacientů všeobecnou praxí

6. Právní aspekty poskytování zdravotních služeb ve všeobecných praxích

6.1. Poučení pacienta

6.2. Právo na svobodné rozhodnutí (právo na informovaný souhlas)

6.3. Zástupný souhlas

6.4. Stav nouze vyžadující neodkladná řešení

6.5. Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (revers)

6.6. Dříve vyslovená přání

6.7. Odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení péče

6.8. Náležitá odborná úroveň (lex artis)

6.9. Zdravotnická dokumentace

6.10. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

6.11. Právní odpovědnost

7. Zvláštnosti poskytování zdravotní péče cizincům

7.1. Legislativní kontext poskytování zdravotní péče cizincům

7.2. Úvod do péče o migranty

7.3. Komunikace s cizinci ve zdravotnictví

8. Etika a morálka

8.1. Lékařská etika - mravní skelet medicíny

8.2. Potenciál lékařských stavovských ctností v moderní medicíně

8.3. Morálka ve všeobecném praktickém lékařství

9. Klinické nástroje a metody práce všeobecného praktického lékaře

9.1. Klinické přístupy praktického lékaře

9.2. Konzultace praktického lékaře

9.3. Komunikace s pacientem a jeho rodinou

9.4. Psychosomatický pacient a psychosomatická medicína

9.5. Cesta k diagnóze

9.6. Terapeutické volby a základní léčebné přístupy

9.7. Mezioborová spolupráce

10. Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace

10.1. Úvod

10.2. Základní právní normy

10.3. Všeobecný praktický lékař a systém přednemocniční neodkladné péče

10.4. Kardiopulmonální resuscitace

10.5. Vybavení pro poskytování neodkladné péče

10.6. Hygienicko-epidemiologická opatření v přednemocniční neodkladné péči

10.7. Etické otázky resuscitace

10.8. Lékařská pohotovostní služba

11. Péče o pacienty s chronickým onemocněním

11.1. Pacient s chronickým onemocněním

11.2. Dispenzarizace

12. Psychiatrická problematika ve všeobecné praxi

12.1. Psychiatrická diagnóza

12.2. Další postupy u pacientů s psychickými poruchami

12.3. Pacienti se závislostí na návykových látkách v ordinaci praktického lékaře

12.4. Role praktických lékařů a změna systému psychiatrické péče v České republice

13. Zvláštnosti péče o seniory

13.1. Choroby ve stáří a jejich projevy

13.2. Přístup k pacientům ve stáří

13.3. Terapie ve starším věku

14. Zvláštnosti péče o děti a dorost

14.1. Prevence

14.2. Kurativa

15. Venkovské lékařství

15.1. Venkovské lékařství ve světě

15.2. Základní historické a terminologické souvislosti

15.3. Definice venkova v ČR a podle OECD

15.4. Venkovské lékařství v ČR

15.5. Pracovní skupina venkovského lékařství SVL ČLS JEP a její mezinárodní vztahy

15.6. Vzdělávání, výzkum a kvalita ve venkovském lékařství

15.7. Deklarace z Díllí 2018

15.8. Předpokládaný vývoj a potřebné změny

16. Posudková činnost praktického lékaře

16.1. Vysvětlení pojmů

16.2. Posuzování v nemocenském pojištění

16.3. Posuzování invalidity

16.4. Posuzování některých společensky významných činností

16.5. Hodnocení úrazů

17. Pracovnělékařské služby

17.1. Legislativní podklady pro pracovnělékařské služby

17.2. Náplň poskytování pracovnělékařských služeb

17.3. Kategorizace prací

17.4. Pracovnělékařské prohlídky

17.5. Posudky

17.6. Nemoci z povolání

18. Nejčastější symptomy a jejich řešení v praxi

18.1. Hodnocení symptomů

18.2. Přehled nejběžnějších symptomů

19. Prevence a podpora zdraví

19.1. Rizikové faktory

19.2. Možnosti praktického lékaře v primární prevenci

19.3. Zdravotní gramotnost

19.4. Výchova a vzdělávání vedoucí ke zdraví

19.5. Význam pohybu pro zdraví

19.6. Preventivní prohlídky a očkování

19.7. Sekundární a terciární prevence

19.8. Kvartérní prevence

19.9. Preventivní opatření před cestou do zahraničí

20. Kvalita poskytované péče a bezpečí pacientů

20.1. Systematické nástroje rozvoje kvality

20.2. Systém interní kontroly kvality

20.3. Spokojenost pacientů jako indikátor kvality

20.4. Pochybení ve všeobecné praxi

20.5. Akreditace v primární péči

20.6. Kvalita a bezpečí péče jako součást plánované reformy primární péče

21. Věda a výzkum ve všeobecném praktickém lékařství

21.1. Výzkum ve všeobecném praktickém lékařství

21.2. Medicína založená na důkazech

22. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy

23. Poselství ze všeobecné praxe

 

SPECIÁLNÍ ČÁST / Doporučené diagnostické a léčebné postupy pro všeobecné praktické lékaře

 

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Prevence kardiovaskulárních onemocnění (2018)

Arteriální hypertenze (2014)

Fibrilace síní (2017)

Ischemická choroba srdeční (2018)

Chronické srdeční selhání (2015)

Antitrombotická prevence a léčba v primární péči (2018)

Ischemická choroba dolních končetin (2016)

Chronické žilní onemocnění (2016)

ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Prevence a screening onkologických onemocnění (2018)

Péče o vybraná onkologická onemocnění (2018)

METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Diabetes mellitus (2018)

Diabetes mellitus - léčba u starších pacientů v ČR (2019)

Prediabetes (2016)

Metabolický syndrom (2014)

Dyslipidémie (2017)

Obezita (2018)

Diagnostika a léčba tyreopatií (2015)

Osteoporóza (2018)

PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ

Astma bronchiale (2018)

Chronická obstrukční plicní nemoc (2018)

PSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Demence (2018)

Deprese (2018)

Úzkostné poruchy (2018)

Nespavost (2017)

Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky (2015)

GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

Gastroenterologie (2012)

Akutní průjem u dospělých (2015)

Poruchy exokrinní funkce pankreatu (2014)

Abnormální jaterní testy (2018)

Virová hepatitida C

UROLOGIE A NEFROLOGIE

Diagnostika a léčba močové inkontinence u žen (2017)

Léčba vybraných urologických onemocnění (2016)

Základy nefrologie (2018)

Erektilní dysfunkce (2018)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ STAVY A ONEMOCNĚNÍ

Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace (2018)

Náhlé příhody břišní (2005)

Bolest. Chyby a omyly v léčbě bolesti z pohledu algeziologické praxe (2016)

Pacient s alergickým onemocněním v ordinaci VPL (2017)

Revmatologie (2014)

Roztroušená skleróza (2017)

Geriatrie (2014)

Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci VPL (2018)

Laboratorní metody. Část 1. Biochemické metody (2008)

 

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy