Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Podpůrná léčba v onkologii 2003

Podpora výživy, léčba komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika

Ukázka

Úvodní slovo pořadatele

Ve dnech 25. a 26. dubna 2003 se konaly 7. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Tento kongres, který má charakter kongresu česko-slovenského, mívá mezinárodní účast. Vystupovali zde lékaři z Polska, Itálie, Německa, Rakouska a Slovinska. Kongres je pořádán jak pro lékaře, tak pro střední zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví. Ke středním zdravotnickým pracovníkům patří především zdravotní sestry, ale pravidelně přicházejí radiologičtí asistenti, dietní sestry, rehabilitační sestry, k jiným odborným pracovníkům, kteří se kongresu pravidelně zúčastňují, patří psychologové, sociální pracovníci, radioterapeutičtí fyzikové. Kongresu se zúčastňují také studenti Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, kněží, novináři, umělci, pacienti. Tedy poměrně široká komunita profesí, které se zúčastňují na podpoře onkologických pacientů. Kongres pravidelně pracuje ve dvou sekcích: lékařské a sesterské. I když je problematika projednávaná v sekcích někdy dosti rozdílná, vždy se nacházejí společná témata (sociální práce, spirituální podpora. eutanázie ano-ne, strategie a taktika léčby onkologických pacientů s nízkou „life expectancy" ap.), která probíhají v obou sekcích díky přenosové technice současně. Kongres bývá pravidelně doprovázen satelitními sympózii o nových lécích, nových postupech, o výsledcích společných prací s tematikou podpůrné léčby a také výstavou firem, které se na podpůrné léčbě podílejí.

Program kongresu a abstrakta bývají zveřejněny na internetu na adrese České onkologické společnosti (www.linkos.cz). Vzhledem k tomu, že kvalita sdělení na kongresu má vzestupný trend, chtěli bychom letos seznámit s výsledky práce našich pracovišť širší lékařskou veřejnost. Proto jsme se letos rozhodli zveřejnit přijaté přednášky in extenso v samostatné publikaci.

Díky pochopení nakladatelství Galén a zvláště pana PhDr. Lubomíra Houdka se vám tedy dostává do rukou tato publikace. Rád jsem se ujal její redakce. V publikaci jsou přednášky lékařů, které zazněly na kongresu a které jejich autoři dodali v navrženém termínu k této publikaci. Je škoda, že někteří lékaři nebyli schopni rukopis zaslat. Možná nevěřili, že publikace vyjde, a obávali se, že jejich práce bude marná. Většina autorů však svoje příspěvky poslala. Věřím, že i ti lékaři a sestry, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli do Ostravy přijet, budou mít z této publikace prospěch.

Hlavním tématem 7. ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii byla výživa onkologických pacientů. Z příspěvků je zřejmé, že se výživě věnuje na našich onkologiích značná pozornost. Je to pochopitelné a zákonité. Onkologickým pacientům nelze aplikovat onkologickou léčbu, jsou-li v katabolismu, nebo trpí-li značnou kachexií. V současné době se začalo široce využívat endoskopických metod s perkutánním zaváděním výživných sond (PEG - perkutánní endoskopická gastrostomie). Nasogastrické sondy nejsou u ozařovaných pacientů tak vhodné, protože způsobují v ozařovaném terénu dekubity a prolamují bariéry čelící prostupu infekčních agens do systému.

Zveřejněním prací z našich pracovišť se dostane čtenářům do rukou také přehled toho, čemu se na nich lékaři věnují a jak svou práci dělají. Věřím, že v příštích létech se do publikace dostane více témat, aby přehled byl úplnější.

Ostrava, červen 2003

 

MUDr. Pavel Vodvářka, PhD.

přednosta radioterapeutické kliniky FNsP OstravaZPĚT na detail knihy