Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Recenze

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2000 v České republice postiženo syndromem diabetické nohy téměř 38 000 osob, tj. 5,8 % diabetiků. Prevalenci a incidenci syndromu diabetické nohy lze v některých případech hodnotit obtížně, protože až do vydání Mezinárodního konsensu o syndromu diabetické nohy nebyla jasně stanovena jeho definice. Přitom se s tímto syndromem setkává kromě diabetologa i praktický lékař, internista, chirurg i ortoped. Onemocnění vyžaduje vzhledem ke svému charakteru rovněž multidisciplinární péči.

Publikace je členěna do jedenácti kapitol, z nichž každá má svou citaci odborné literatury, dále obsahuje dvě samostatné přílohy (schéma diagnostiky a terapie a edukace pacienta) a rozsáhlý rejstřík.

Úvodní kapitola se věnuje epidemiologickým, ekonomickým a sociálním faktorům syndromu diabetické nohy (d.n.), neboť pro posouzení tohoto syndromu je právě jejich znalost nutná .

Znalosti klinické anatomie při řešení syndromu d.n. a jejich správná aplikace umožňují dosáhnout úpravy patologického terénu s minimálním poškozením tkání a napomáhají rychlému hojení. Této problematice je věnována druhá kapitola.

Třetí kapitola vychází z jednoduché klasifikace diabetické nohy s rozlišením nohy neuropatické a neuroischemické, včetně jednotlivých stadií rozvoje syndromu a jejich léčby.

Diagnostika diabetické neuropatie v celé šíři vzhledem k patogenezi syndromu d.n. je obsahem kapitoly čtvrté. Rekanalizace povrchové stehenní tepny použitím kalibrovaného balónkového katétru při perkutánní transluminální angioplastice (PTA) se stala rozšířenou a obecně uznávanou technikou terapie obliterujících tepenných onemocnění dolních končetin v oblasti ilických a femoropopliteálnch tepen. Angioplastika bércových tepen však není dosud považována za zcela standardní metodu, výsledky jsou závislé na správné indikaci. Autoři doplnili tuto kapitolu kazuistikami.

Chirurgická léčba ischémie d.n. je většinou konečným řešením. Kapitola, která se jí věnuje, představuje indikace k operaci, uvádí infekce, techniku provedení chirurgické revaskularizace a informuje o pooperační péči.

Výraznému posunu a novým přístupům v chirurgickém léčení diabetických defektů na dolních končetinách se věnuje sedmá kapitola nazvaná Lalokové plastiky k řešení defektů na diabetické noze.

V kapitole o pooperačním sledování chirurgických rekonstrukcí tepen dolních končetin se čtenář seznámí mj. se stručným popisem metody, indikacemi a výsledky.

Nedílnou součástí komplexního řešení syndromu diabetické nohy je ortopedická léčba. V této kapitole jsou popsány korekčně rekonstrukční výkony, jejichž snahou je odstranění deformit, obnovení anatomického tvaru nohy (postižené části) a udržení korekce.

Kapitola desátá je věnovaná mj. důležitosti péče o dolní končetiny, prevenci otlaků, ošetření defektů kůže, ale také správnému výběru obuvi diabetika.

Závěr publikace tvoří standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy. Je zde představena organizace péče o pacienty se syndromem d.n., diagnostika rizik vzniku tohoto syndromu, přehled orientačních neurologických a cévních vyšetření dolních končetin u diabetiků, léčebný postup, prognóza a význam prevence.

Kniha je vybavena schématy, barevnými vyobrazeními, instruktivními fotografiemi ošetřovaných částí, rentgenovými snímky i dopplerovskými záznamy, které instruktivně doplňují text.

Pořadatelům a autorům se v této publikaci podařilo přehledně podat důležité informace o diagnostice, léčebných postupech a o významu prevence syndromu diabetické nohy, a to prakticky všem medicínským oborům.

MUDr. Olga WildováZPĚT na detail knihy