Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy metabolismu a výživy

Recenze

Od vydání poslední monografie věnující se tomuto tématu uplynulo již 8 let (Michal Anděl et al.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu, Galén 2002). Ve srovnání s recenzovanou knihou byl však její rozsah méně než poloviční (210 stran), tematika byla užší a dominantním tématem byla diabetologie. Od té doby došlo k řadě zásadních objevů jak v patofyziologii, tak v terapii metabolických poruch. Poznatky byly obohaceny např. o poruchy receptorové, hormonální, vlivy prostředí, vlivy nutriční, režimové. Rovněž se rozšířily a zpřesnily znalosti u skupiny onemocnění s jasnou genetickou příčinou.

 

Z těchto (i dalších) důvodů je opodstatněné, že se rozsah knihy zvětšil, i když problematice diabetes mellitus je již věnována samostatná monografie (Jan Škrha et al.: Diabetologie, Galén 2009) a i o endokrinních onemocněních se připravuje samostatná publikace (Josef Marek a kol., Galén). Také zařazení alespoň základních přehledů pojednávajících o klinické výživě a dietologii je nezbytné a moderní monografie se bez nich již nemůže obejít. K napsání jednotlivých kapitol dal profesor Svačina příležitost celkem 42 našim předním odborníkům.

 

Odborná část knihy je rozdělena do 7 samostatných oddílů. Úvodní část (14 s.) se mj. věnuje příčinám metabolických poruch, problematice metabolických receptorů a genetickým příčinám poruch metabolismu. Druhý oddíl Poruchy vnitřního prostředí (60 s.) se zabývá poruchami metabolismu vody a iontů a stopovými prvky. V třetí části Dědičné poruchy metabolismu (16 s.) jsou probrány jak častěji se vyskytující dědičné poruchy metabolismu, tak i vybrané vzácné poruchy. V části čtvrté, nazvané Hlavní metabolické orgány a projevy jejich poruch (125 s.), se autoři věnují problematice metabolických osteopatií, metabolickým aspektům nemocí ledvin, metabolickým a nutričním aspektům chorob trávicího traktu, nemocím centrálního nervového systému, dýchacího systému, muskuloskeletálního systému aj. Do části s názvem Nejvýznamnější metabolická onemocnění (117 s.) byly zařazeny stati o metabolickém syndromu, poruchách tukového metabolismu, ateroskleróze, obezitě a podvýživě. Šestá část se zabývá výživou a dietologií (77 s.). Jsou zmíněny fyziologie a hygiena výživy, formy klinické výživy (umělá výživa parenterální, enterální) a základní principy dietologie. Poslední, sedmá část, označená jako Speciální problematika (61 s.) se věnuje metabolickým a nutričním aspektům určitých období života: dětství a dospívání, těhotenství a stáří. Patří mezi výjimečně souborně zpracovávaná témata, stejně jako metabolismus a toxikologie a laboratorní vyšetření u metabolických poruch. Knihu zakončují seznam zkratek (6 s.) a pečlivě zpracovaný rejstřík (11 s.).

 

Text je psán vesměs dobrou češtinou, je plně srozumitelný i v obtížnějších pasážích a je doplněn přiměřeným počtem obrázků, tabulek a schémat. Literatura s vročením včetně roku 2008 je uváděna za jednotlivými texty.

 

Komu knihu doporučit? Všem lékařům, kteří se setkávají s „metabolicky" nemocnými, především specializovaným i nespecializovaným internistům, nutricionistům a lékařům pracujícím na oborových jednotkách intenzivní a/nebo metabolické péče.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.ZPĚT na detail knihy