Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Urgentní medicína

obrázek jpeg (59kB) 

 


Vybrané hudební projekty

podporuje

 

 obrázek jpeg (667kB)


POSKYTOVANÉ SLEVY

karty ISIC, IYTC, ITIC,

ALIVE, STAFF CARD

SLEVA 10 %

 

obrázek gif (4kB)

  

 

REDAKCE

I. REDAKCE

Redakce nakladatelství Galén se podílí na kompletní přípravě knih, od vyhledávání námětů, přes jednání s autory a recenzenty až po vlastní redakční zpracování knih pro výrobu. Redakce nepracuje jen s rukopisy, které nám autoři nabídnou po dokončení, ale podílí se i na aktivním vyhledávání námětů a vedení autorů a autorských kolektivů. Chcete-li nám nabídnout váš rukopis nebo námět, stačí nám napsat základní informace o uvažované publikaci (Námětový list nové publikace viz záložka AUTOŘI) na naši adresu, abychom se mohli připravit na další jednání.

  

II. POKYNY PRO AUTORY

Celé dílo prosíme odevzdat vytištěné na papíře a zároveň elektronicky (na CD, DVD, flash-disku).

Každý autor musí mít svůj rukopis zálohován (včetně obrazové dokumentace).

 

1. Rukopis

 

1.1. Zpracování rukopisu na PC

* Styl: normální;

* písmo: Times New Roman;

* velikost písma: 12;

* text prosíme zarovnat vlevo (tedy nedávat do bloku);

* nedělit slova na konci řádky;

* odstavce psát zkraje, tedy neodsazovat je za použití mezerníku nebo tabulátoru;

* klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce nebo za nadpisem;

* nezvětšovat ani neztučňovat titulky a nedávat je do rámečku;

* titulky oddělit jednořádkovou mezerou od ostatního textu;

* nepoužívat automatické členění textu – to znamená, že čísla titulků je třeba psát ručně;

* za interpunkčními znaménky (ne před nimi!) vždy dát jednoúhozovou mezeru;

* důležité termíny v textu lze zdůraznit tučným písmem; ty, které jsou podřazeny termínu zvýrazněnému tučně, lze zvýraznit tučnou kurzívou;

* latinské názvy organismů (rodů nebo druhů) psát netučnou kurzívou;

* písmena řecké abecedy v rukopise psát latinkou (alfa, beta, gamma, delta…, mikro…), v korektuře budou nahrazena řeckými písmeny (α, β, γ, δ…, µ…).

 

Výčet doporučujeme psát tímto způsobem:

* jednotlivé body označit hvězdičkami, za nimiž následuje tabulátor, a ukončit středníkem (viz zde);

– podhesla u některých bodů výčtu lze označit pomlčkou;

* poslední bod výčtu je ukončen tečkou.

 

1.2. Struktura díla

Nakladatelství preferuje desetinné členění kapitol (první čtyři řádky titulků vypadají tedy takto: 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1.), další titulky doporučujeme už nečíslovat, lze je vyznačit takto: (5) = titulek 5. řádu, (6) = titulek 6. řádu atd.

Jednotlivé nozologické jednotky mají následující algoritmus: Definice, Epidemiologie, Etiologie a patogeneze (včetně genetiky, pokud je známa), Klinický obraz, Diagnostika, Dif. diagnóza, Terapie, event. Prognóza a prevence. Tyto titulky nejsou číslované, mohou být označeny jako titulek 5. řádu: (5) Definice, event. mohou být jen zvýrazněny tučným písmem na začátku odstavce: Definice: následuje další text již netučným písmem.

Grafickou úpravu titulků i celého díla provede nakladatelství.

 

1.3. Citace literatury

V textu se dle dohody s nakladatelstvím a podle druhu rukopisu vybere způsob citování literatury. Buď se na příslušném místě v textu umístí do závorky jmenný odkaz s rokem vydání citovaného díla (Novák 2009), nebo se vytvoří číslovaný odkaz a ten se umístí do horního indexu(1), event. se necituje v textu, ale pak je nutné zařadit za kapitolu nebo za celé dílo abecedně řazený seznam literatury. Citace by neměly být (až na výjimky) starší 10 let. Nakladatelství citace upraví podle platné normy.

 

Příklad citace monografie:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství rok vydání.

Škrha J, et al. Diabetologie. Praha: Galén 2009.

 

Příklad citace kapitoly v knize:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název kapitoly. In: Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství rok vydání: rozsah stránek.

Brandt JR, Avner ED. Hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. In: Nelson EG, Couser WG, eds. Immunologic renal diseases. Philadelphia: Lippincot-Raven 1997: 1161–1179.

 

Příklad citace článku v periodiku:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název článku. Zkratka periodika rok vydání; ročník: rozsah stran.

Pride NB, Rodarte JR, et al. Imaging respiratory muscle function. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 588–592.

 

1.4. Zkratky

Při prvním použití je třeba zkratku rozepsat. K rukopisu prosíme přiložit seznam zkratek podle následujícího vzoru:

 

zkratka            tabulátor                     český výraz (v závorce anglický termín):

GR                    růstový hormon           (growth hormone)

 

1.5. Jednotky

Je nutné používat jednotky SI. Tradičně lze psát pouze krevní tlak (mm Hg) a teplotu (st.C).

 

1.6. Tabulky

Tabulky se připojují k textu rukopisu ve zvláštním souboru, označené číslem a legendou (nemají být tedy umísťovány přímo do textu rukopisu, zde vyznačíme pouze odkaz). První číslo označuje kapitolu, druhé číslo pak pořadí tabulky v kapitole, např. tab. 1.1. označuje první tabulku v první kapitole (obdobně se číslují obrázky). Tabulky lze zpracovat ve Wordu nebo je možné vyznačit svislé a vodorovné linky jen ručně na papíře. Tabulky doporučujeme doplnit vysvětlivkami použitých zkratek či symbolů.

Příklad umístění odkazu na tabulku v textu:

... se neliší od nálezů u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez infarktu (tab. 1.1.).

Vzor legendy:

Tab. 1.1. Název tabulky

 

1.7. Obrazové přílohy

Kresby, grafy, schémata, černobílé i barevné fotografie, diapozitivy, snímky RTG, EKG, EEG, EMG, USG, MR, CT, PET ap. označujeme jako obrázky. Připojují se k textu rukopisu ve zvláštním souboru (neumísťujeme je do textu), označené číslem a legendou, a v pořadí, v jakém budou do textu zařazeny. V textu je nutné vyznačit místo, kam má obrázek přijít, tedy do věty, ke které se vztahuje, umístit přesný odkaz (obr. 1.1.). Doporučujeme pro seznam legend k obrázkům vytvořit zvláštní soubor.

Kresby nechává nakladatelství překreslit výtvarníkem.

Grafy a schémata se upravují podle grafického návrhu pro celé dílo v nakladatelství.

Nakladatelství může zdrojové obrázky (např. RTG, EKG, diapozitivy) naskenovat v profesionálním studiu. V digitální podobě lze přijmout nejlépe PNG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi při šíři 12 cm (1:1). U formátu JPEG nesmí být použita vysoká komprese. Popisky, šipky ap. v obrázcích musí být zakresleny v jiné vrstvě. Doporučujeme všechny digitální obrázky vytisknout a šipky, popisky a vše, co je potřebné umístit do obrázku, vyznačit přímo na papíře.

Prosíme nevkládat obrázky do textového souboru ve Wordu!

 

2. Korektury

 

Korektury prosíme psát čitelně do vytištěné verze, nejlépe modrou propisovačkou a s použitím korekturních značek. Delší doplňky prosíme dodat rovněž elektronicky (e-mailem ap.) a v korektuře vyznačit místo, kam se mají umístit.

 

3. Pravopis

 

3.1. Všeobecná poznámka

Úzus nakladatelství je v běžně užívaných slovech dávat přednost formám progresivním, tj. sbližování psané a mluvené podoby jazyka (např. terapie, ne již therapie).

Tradičně se však píše chromosom, ribosom, trisomie, psychosomatický, thymus, thalamus, thyroidea, thorax apod. Rovněž generické názvy léčivých přípravků doporučujeme nepočešťovat, např. cyclophosphamid, ciclosporin, erythromycin, ampicillin. Také biochemické a chemické názvy by měly vycházet z latiny, např. ethan, ethyl.

 

3.2. Doporučení pro psaní s a z v případě dublet

Ve slovech zdomácnělých, kde se původní s čte vždy jako z, píšeme z (např. patogeneze, analýza, plazma, dezinfekce, tuberkulóza atd.).

Ve slovech, kde se jako spisovná připouští dvojí výslovnost, s i z, píšeme s (např. diskuse).

Dáváme přednost psaní s v příponě -ism (např. organismus).

Ve slovech zakončených v 1. pádě jednotného čísla na -ls, -ns, -rs píšeme s (např. puls, pulsace, pulsní, pulsovat atd.).

 

KONTAKTNÍ ADRESA:

Šéfredaktorka: PhDr. Soňa Dernerová

Galén, Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Telefon: 257 326 170

E-mail: dernerova@galen.cz

 

 

III. POKYNY PRO RECENZENTY

 

Požadavky na obsah recenze rukopisu knihy

 

1. Zásady

Recenzní posudek musí obsahovat informace, které může využít:

* nakladatelství při rozhodování o vhodnosti vydání recenzovaného titulu a

* autor/ři pro odborné zkvalitnění rukopisu a odstranění formálních i věcných chyb.

Recenzním posudkem proto není pouhý výčet jednotlivých kapitol s udáním počtu stran ani opakování obsahu, udání počtu literárních citací a ilustrací.

 

2. Zvolené téma

* aktuálnost tématu (velmi aktuální, aktuální, není aktuální)

* publikovanost tématu (v posledních 3–5 letech vydán stejný/podobný titul (kniha) autorů XY; téma nebylo u nás knižně zpracováno; stejný/podobný titul byl přeložen ze zahraniční literatury v roce...)

* významnost tématu (velmi významné – např. učebnice klinického oboru, která nebyla vydána v posledních 5–10 letech; významné; okrajové)

 

3. Cílová skupina

Pro koho je kniha především určena (studenti, lékaři první linie, specialisté určitého oboru, střední zdravotničtí pracovníci, laická veřejnost).

 

4. Autor/ři

Známost hlavního autora/editora a jeho spolupracovníků, informace o jejich předchozí publikační aktivitě (především knižní) a jejím ohlasu.

 

5. Rozsah

Posouzení celkového rozsahu rukopisu (nadměrný – přiměřený – nedostačující), s přihlédnutím především k cílové skupině.

 

6. Vyčerpání tématu

Vyjádření, zda téma bylo vzhledem k záměru vyčerpáno zcela – neúplně nebo zda je nutné některé kapitoly/odstavce doplnit, vypustit nebo zkrátit, eventuálně rozšířit.

 

7. Proporcionalita jednotlivých částí

Tento aspekt je důležitý zvláště u polyautorských děl. Navrhnout zkrácení, případně rozšíření příslušné části textu.

 

8. Jazyková kultura

I když odborný recenzní posudek nepředpokládá formální/redakční opravy a úpravy rukopisu, přesto je toto hodnocení pro další redakční zpracování důležité (uveďte např., že text se dobře čte, složitější partie jsou lehce srozumitelné, vyjadřování je přesné, formulace precizní, nebo naopak, že čtení textu vyžaduje soustředěnou pozornost, obtížnější partie nejsou vždy při prvém čtení zcela srozumitelné, některé formulace jsou neobratné, šroubované, apod.). Navrhněte správné české termíny namísto cizích slov. Netolerujte germanismy a anglikanismy.

 

9. Obrazová dokumentace

Zhodnoťte počet tabulek (doporučený poměr stránka : tabulka je 2:1 až 4:1) a obrázků (doporučený poměr stránka : obrázek je 2:1 až 1:1, podle druhu publikace a oboru). Jako obrázek se počítají grafy, schémata, algoritmy, rentgenogramy a skeny zobrazovacích metod (USG, CT, MR, SPECT aj.). Každá ilustrace musí mít legendu (na samostatném listu), složitější obrázky vnitřní popisky (v obrázku).

Obrazová dokumentace i popisky musí mít profesionální úroveň.

Doporučte vhodné tabulky i ilustrace, pokud to uznáte za vhodné.

 

10. Seznam použité literatury

Rukopis musí být opatřen Seznamem použité (nebo doporučené) literatury v přijatelném rozsahu (doporučený počet odkazů stránka : odkaz je 2:1 až 1:1), asi 50 % odkazů by nemělo být starších 5 let a 20 % dvou let. "Historické" odkazy jsou v současné době obsolentní.

V Seznamu jsou zdroje číslovány podle použití v textu (Seznam není abecední pořadí prvých autorů!), ve vlastním textu musí být na každý zdroj (pramen) číselný odkaz (zpravidla jako tzv. horní index).

Ujistěte se, že všechny práce uvedené v Seznamu mají odkaz v textu a všichni v textu uvedení autoři jsou zařazeni do Seznamu literatury! Přitom se přesvědčte, že nebyli opomenuti čeští autoři.

Pro učebnice je vhodnější seznam literatury doporučené pro další (hlubší) studium. Zpravidla se uvádějí uznávané zahraniční učebnice téhož oboru. Ty jsou obvykle řazeny podle abecedního pořadí prvních autorů. V textu se odkazy na ně neuvádějí.

 

11. Seznam zkratek

V textu použité zkratky (střídmě!) se v Seznamu řadí abecedně. Pro jejich vysvětlení se používají české výrazy, jen pokud jsou běžné a/nebo vžité. V opačném případě zvolíme raději původní anglický výraz. Násilné a nepřesné překlady do češtiny odmítáme. Pokud je to možné, volíme "zaběhnuté" zkratky, nevytváříme nové – vlastní.

Tam, kde by se iniciálové zkratky různých názvů shodovaly, vsunují se rozlišující malá písmena.

 

12. Poznámky, upozornění na chyby, opravy

Recenzent je provádí buď na zvláštní listy (je-li poznámka nebo oprava delší), nebo přímo do textu rukopisu (u krátkých oprav slova nebo věty), pokud dostal k dispozici xeroxovou kopii. V prvém případě je vhodné uvést pořadové číslo poznámky nebo pořadové číslo stránky rukopisu.

 

13. Závěrečné vyjádření recenzenta

V závěru recenzent stručně zhodnotí kvalitu díla, vyzdvihne jeho přednosti, upozorní na jeho nedostatky, doporučí úpravy/opravy, doplnění, eventuálně nezbytnosti, a důvody přepracování. Zcela jednoznačně formuluje své doporučení na vydání díla a stanoví také podmínky, které musí autor/ři splnit.

Recenzní posudek ve dvou vyhotoveních a na jedné disketě, spolu s kopií rukopisu, recenzent předá (nebo zašle doporučeně) na adresu nakladatelství.

 

 

 


Lékařský KOMPAS Internetové knihkupectví

NOVINKY:

 

 

 

František Koukolík 

 NEZAPOMENU!

Navždy vděčná vaše inteligence umělá

    

 MOUDROST

 Útěk do Samarry nepomůže

 

Jiří Šedý

ZUBAŘ

- NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA

 

Sergej Solouch

NIKDO ZA NIC NEDOSTANE

Příběh lásky Jaroslava Haška

a Jarmily Mayerové

 

Věra Trnková, Stephan J. Nolte

HLEDÁNÍ JMÉNA VĚČNÉHO...

aneb Příběh Bertholda Epsteina

 

Odborná literatura:

 

Robin Šín, Petr Štourač, et al. 

URGENTNÍ MEDICÍNA

 

 

 

Jíří Bonaventura 

SOUČASNÁ KARDIOLOGIE

Manuál pro praxi  

  

CD:

Ondřej Fencl & Hromosvod 

SEN NENASYTNÝCH KLUKŮ

 

Jan Burian & Jaroslav Kořán 

ANEBOJO!

 

Ivan Hlas Trio

PRAMÍNEK ČASU

  

Jan Běťák a hosté

NAPODOBOVÁNÍ PÍSMA

 

Eva Mišíková & E+Mausy 

Z MÉHO MĚSTA

 

Dája Šimíčková & Shadde Yadda

POTICHOUČKU

 

Poezie:

Jiří Smrž

DOSUD

 

Próza:

Jiří Kratochvil

KAPESNÍ ROMÁN PRO KAPSÁŘE